ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered หรือใส่ใจประชาชน H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ถนนรถไฟ 2 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทร. 0-7538-1223 www.chauathealth.com
  • วิสัยทัศน์

    ชะอวดน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี ภาคีเข้มแข็ง เมืองแห่งสุขภาวะ

นายนิพนธ์ รัตนคช

สาธารณสุขอำเภอชะอวด

0817877499

นายสุชาติ แสนเสนา

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอชะอวด

0875192176

ข่าวสารชาวสสอ.ชะอวด

กิจกรรมชาวสสอ.ชะอวด

สื่อ ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง สสอ.ชะอวด เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม